WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

Bilder på valparna vecka 7.

Zack
Zita

Zäta

Zorro

Zingo

Zam

Zaza
Zola
Zim
Zara
 1